Additionally
LV RU

Loterijas noteikumi


Pakalpojuma loterijas “BALTICOM loterija” noteikumi


 1. Loterijas pakalpojuma sniedzējs un Loterijas organizētājs: A/S “BALTICOM”, reģ. nr. 440003443452, juridiskā adrese: Straupes iela 5 k-3, Rīga, Latvija, LV-1073 - turpmāk Loterijas organizētājs.
 2. Loterijas norises teritorija: visa Latvijas Republikas teritorija. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu.
  1. Loterijas pakalpojums: Balticom interneta un/vai televīzijas līgums uz 24 mēnešiem.
 3. Loterijas norises laiks:
  1. Loterijas norises sākuma datums: 2024. gada 12. februāris. Loterijas norises beigu datums: 2024. gada 2. maijs
  2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2024. gada 12. februāra līdz 2024. gada 30. aprīlim.
 4. Balvu fonds:
  Balva Skaits 1 balvas vērtība (EUR) Balvu kopējā vērtība (EUR)
  Apple iPhone 15 128GB Black 1 949.85 949.85
  Balticom e-veikala dāvanu karte 100.00 EUR vērtībā 3 100.00 300.00
  Rimi dāvanu karte 50.00 EUR vērtībā 2 50.00 100.00
  Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 1349.85
 5. Loterijas pakalpojumu skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
  1. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 6 (seši) pret 5000 (pieci tūkstoši).
 6. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2024. gada 12. februāra līdz 2024. gada 30. aprīlim, jānoslēdz jauns Balticom interneta un/ vai televīzijas līgums uz 24 mēnešiem un ar to jāreģistrējas Loterijai:
  1. Slēdzot līgumu, dalībnieks atzīmē, vai vēlas reģistrēties loterijai. Loterijā piedalās dalībnieks, uz kura vārda ir noslēgts pakalpojuma līgums.
  2. Pakalpojuma līgumam jābūt aktīvam vismaz līdz Loterijas izlozes datumam (2024. gada 2. maijam).
  3. Reģistrācija ir bez maksas.
  4. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
  5. Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.
  6. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
  7. Viens līguma numurs var laimēt tikai vienu balvu.
  8. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi visās izlozēs.
  9. Viena persona var laimēt vienu reizi visās izlozēs.
 7. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
 8. Loterijā tiek noteiktas 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu:
  Izlozes norises laiks Periods par kādu notiek izloze Izlozētās balvas un skaits Rezervisti
  02.05.2024. plkst. 11.00 12.02.2024. plkst. 00.00 – 30.04.2024. plkst. 23.59 1 (viens) Apple iPhone 15 128GB Black;
  3 (trīs) Balticom e-veikala dāvanu kartes 100.00 EUR vērtībā;
  2 (divi) Rimi dāvanu kartes 50.00 EUR vērtībā
  2 (divi) katram balvas veidam
  1. Izlozes notiek Loterijas organizētāja AS “BALTICOM” telpās – Straupes iela 5 k-3, Rīga.
  2. Izlozēs katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
 9. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2024. gada 2. maijā līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.balticom.lv.
 10. Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pakalpojuma līgumā.
  1. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas organizētāju AS “BALTICOM” pa tālruni +37120371011 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2024. gada 16. maijam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Orgnizētāju īpašumā.
  2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase/eID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas organizētāja ar pretenziju par balvu.
  3. Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
   1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;
   2. nesniedz pietiekošu laimētāju identificējošu informāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  4. Loterijas organizētājam Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
  5. Loterijas uzvarētājs balvu var saņemt visā Latvijas Republikas teritorijā.
 11. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas organizētājam– A/S “BALTICOM”, (Straupes iela 5 k-3, Rīga, Latvija, LV-1073) līdz 2024. gada 17. maijam ar norādi Loterija “BALTICOM loterija”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
  1. Loterijas organizētājs izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
  2. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
 12. Loterijā nevar piedalīties:
  1. A/S “BALTICOM” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
  2. Esošais Balticom klients, kas veicis izmaiņas līgumā (adreses maiņa, līguma pārslēgšana u.c. izmaiņas).
 13. Loterijas organizētājs nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas organizētāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
  1. Loterijas organizētāja un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
  2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas organizētājs, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
  3. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.balticom.lv, kā arī pa tālruni
   +37120371011.