Additionally
LV RU

Izlozes noteikumi


Izlozes noteikumi

 1. Izlozes organizētājs un nodrošinātājs, turpmāk tekstā saukts „Operators”:
  1. AS „Balticom” (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003443452, juridiskā adrese: Straupes iela 5, k. 3, Rīga, LV-1073, Latvija)
 2. Izlozes norises periods:
  1. Izloze norisinās no 01.06.2024. – 07.06.2024. (ieskaitot)
 3. Izlozes norises vieta:
  1. Izlozes norisinās visa Latvijas Republikā.
 4. Balvu fonds:
  1. Balvas nosaukums
  2. Balvu skaits
  3. Putekļu sūcējs Vacuum Cleaner|DREAME|Dreame U10|Upright/Handheld/Cordless|Capacity 0.5 l|Weight 4.2 kg|VPV20A”, 1 gab.
 5. Piedalīšanās noteikumi:
  1. Izlozes dalībnieks, turpmāk tekstā saukts „Dalībnieks” drīkst būt ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš ir vismaz 18 gadus vecs
  2. Lai piedalītos izlozē, Dalībniekam jāapmeklē pasākums Bauskas novada svētki ''Zem zelta ozola zariem'' (kas norisināsies 01.06.2024. pēc adreses Salātu iela 2, Bauska, LV-3901) un jāaizpilda anketa pie “Operatora” stenda.
  3. Lai piedalītos Izlozē:
   1. Izlozes dalībniekam jābūt Latvijā reģistrētam mobilā tālruņa numuram
   2. Dalībniekam jāiepazīstas ar Izlozes pilnajiem noteikumiem
   3. Dalībniekam jāieraksta anketā savs vārds, dzīvošanas adrese, savs tālruņa numurs, parakstīties un jānodod aizpildīta ankete Balticom darbiniekam
   4. Katrs Dalībnieks, kas ierakstīja savu vārdu, dzīvošanas adresi, savu mobilā tālruņa numuru un nodeva anketi Balticom darbiniekam, automātiski piedalās izlozē.
   5. Dalībnieks var piedalīties Izlozē 1 (vienu) reizi
   6. Dalībnieks piekrīt, ka AS „Balticom” var lūgt iesniegt un apstrādāt dalībnieka mobilā tālruņa numuru, lai nodrošinātu balvas saņemšanu un komerciālā piedāvājuma sniegšanu, ja Dalībnieks atseviški šīm piekrīta
  4. Dalībniekam, lai pabeigtu Anketas aizpildīšanu, jāievada savs mobilā tālruņa numurs
   1. Ievadītajam mobilā tālruņa numuram jābūt reģistrētam Latvijā
   2. Dalībniekam jāieraksta Anketā savs vārds, dzīvošanas adrese, savs tālruņa numurs, parakstīties un jānodod aizpildīta ankete Balticom darbiniekam
 6. Balvas saņemšana:
  1. Laimētājs savu balvu var saņemt vēršoties AS “Balticom” birojā pēc adreses Straupes iela 5, k-3, Rīga, LV-1073 vai pa e-pastu marketing@balticom.eu.
  2. Izloze notiks 2024. gada 7.jūnijā plkst. 00:00 līdz 2024. gada 7. jūnijā plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) putekļu sūcēju Vacuum Cleaner DREAME pēc nejaušības principa. Izlozes rezultāti būs publicēti sadaļā https://balticom.lv/lv/izlozes-noteikumi.
  3. Balvas netiek mainītas pret citām balvām un netiek izmaksātas
 7. Pretenzijas un to izskatīšana:
  1. Dalībnieks ir tiesīgs izteikt pretenzijas par izlozes norisi, iesniedzot Operatoram AS „Balticom” birojā Straupes iela 5, k-3, Rīga, LV-1073, Latvija, rakstisku iesniegumu līdz 2024. gada 14.jūnijam. Šī termiņa ievērošanu apliecina pasta zīmogs uz aploksnes.
  2. Pretenzija iesniedzama rakstveidā, tajā norādot sūdzības iesniedzēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, pilnīgu un precīzu iebildumu saturu un pamatojumu
  3. Visas korekti sastādītās pretenzijas tiks izskatītas un Dalībniekam tiks sniegta atbilde 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas. Šī termiņa ievērošanu apliecina pasta zīmogs uz aploksnes
 8. Papildus noteikumi:
  1. Operators neatbild par:
   1. Dalībnieku iespējamajiem izdevumiem, kas radušies, piedaloties Izlozē
   2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām Dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm
   3. Tehniskām problēmām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ
   4. Trešo personu vai subjektu kļūdām, nolaidību un darbībām, kuru dēļ rodas kavēšanās balvu saņemšanas vai Anketas aizpildīšanas laikā
  2. Operatora un Dalībnieka tiesības un pienākumi aprakstīti tikai šajos noteikumos, kā arī spēkā esošajos normatīvajos aktos. Visai informācijai par Izlozi, kas atrodama reklāmas materiālos, ir informatīvs raksturs
  3. Dalībnieka piedalīšanās Izlozē nozīmē, ka Dalībnieks piekrīt normām, kas paredzētas šajos noteikumos
  4. Visas preču zīmes un citus elementus šajos materiālos aizsargā vispārīgie nosacījumi Par Preču zīmes un autortiesības intelektuālā īpašuma tiesībām, tie pieder AS „Balticom” un tos nedrīkst izmantot bez rakstiskas AS „Balticom” atļaujas. Neatļauta šādu materiālu izmantošana var būt pretrunā ar AS „Balticom” vai trešo personu tiesībām
  5. Dalībnieks un/vai trešās personas nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji pārveidot, kopēt, pavairot, izstādīt, atveidot vai kādā citādā veidā publicēt vai izplatīt AS „Balticom” materiālu
  6. Izlozes norises kārtību Operators ir noteicis šajos noteikumos. Visi Izlozes Operatora lēmumi tas norises laikā ir galīgi un visiem Dalībniekiem saistoši
  7. Operators saglabā tiesības anulēt balvu izlozes rezultātus, ja atklājas, ka tās dalībnieki nav ievērojuši šajos noteikumos atrunātās prasības. Kā arī, operatori saglabā tiesības dzēst dalībnieka reģistrāciju un līdz ar to konkrētā dalībnieka rezultātus, ja atklājas, ka dalībnieks nav ievērojis šajos noteikumos atrunātās prasības
  8. Visus radušos strīdus risina saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu
  9. Operators patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas Izlozes noteikumos, lai nodrošinātu izlozes drošu un godīgu norisi. Izlozes noteikumu izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža – Izlozes noteikumu sadaļā
  10. Izlozes noteikumi pieejami Izlozes noteikumu sadaļā: https://balticom.lv/lv/izlozes-noteikumi.
   Neskaidrību gadījumā sazinies ar Balticom pa e-pastu marketing@balticom.eu.

Par personas datu apstrādi

 1. Personas datu apstrādes tiesiskie pamati
  1. Balticom apstrādā Dalībnieka personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem
  2. Saskaņā ar Klienta aktīvu piekrišanu, kuru Dalībnieks dod izlozē reģistrācijas laikā
 2. Balticom likumīgās (leģitīmās) intereses un Personas datu apstrādes mērķi
  1. Izmantot Dalībnieku datus balvu ieguvēju noteikšanai un to publicēšanai www.balticom.lv, ja Dalībnieks tam atsevišķi piekrita
  2. Balvu izsniegšanai
  3. Komerciālām vajadzībām, ja Dalībnieks tam atsevišķi piekrita
 3. Dalībnieku datu apstrādes principi
  1. Dalībnieku dati tiek godīgi un likumīgi apstrādāti
  2. Dalībnieku apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem
  3. Dati ir adekvāti (ne pārmērīgi), atbilstoši un tādā apjomā, kāds nepieciešams datu vākšanai un turpmākai apstrādei
  4. Dati ir precīzi, un, ja tas nepieciešams personas datu apstrādei, pastāvīgi tiek atjaunināti. Dati, kuri ir neprecīzi vai nepilnīgi, tiek izlaboti, papildināti, izdzēsti vai to apstrāde tiek izbeigta
  5. Dati netiek glabāti ilgāk nekā nepieciešams
  6. Dati tiek apstrādāti saskaņā ar Klienta tiesībām
  7. Dati ir drošībā
  8. Dati netiek pārsūtīti uz citām organizācijām, iestādēm bez drošas adekvātas aizsardzības
  9. Dalībnieku dati tiek apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos tiesību aktos noteiktām personas datu apstrādes prasībām
 4. Personas datu kategorijas
  1. Personas datu kategorijas, kuras Balticom lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir
  2. Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, paraksts
  3. Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese
  4. Pakalpojuma pieslēguma adrese
  5. Telefonsarunu audioieraksti
  6. Balticom filiālē veiktie videoieraksti
 5. Personas datu glabāšanā
  1. Izlozes izpildei nepieciešamos personas datus Balticom uzglabā visā izlozes laikā kā arī pēc Izlozes noslēguma saglabāti Izlozes rīkotāju datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem
  2. Glabāšanas periods var būt pamatots Balticom leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, par elektronisko sakaru pakalpojumiem, noilgumu, civiltiesībām u.tml.)
  3. Dati tiks pilnībā dzēsti, iestājoties normatīvajos aktos noteiktajam termiņam attiecībā uz prasībām, kas izvirzītas grāmatvedību regulējošajos normatīvajos aktos, vai prasījuma tiesību noilgumam
 6. Personas datu aizsardzība
  1. Balticom, apstrādājot personas datus, izmanto drošus organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kas pienācīgi aizsargā šos datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, atklāšanu un pret visām citām nelikumīgām darbībām. Sabiedrībai nodotā informācija tiek glabāta drošos serveros
  2. Balticom norāda, ka nododamie dati tiek pārraidīti ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju pārvaldāmos saziņas tīklus, tāpēc Balticom nevar garantēt un nav atbildīga par datu drošību un aizsardzību, tos pārraidot šādā veidā
 7. Personas datu saņēmēji
  1. Dalībnieka dati tiek nodoti citiem saņēmējiem, piemēram:
   1. Institūcijām, piemēram, tiesībsargājošajām iestādēm, nodokļu pārvaldes, uzraudzības iestādēm un finanšu izmeklēšanas iestādēm
   2. Citām personām, kuras ir saistītas ar Balticom pakalpojumu sniegšanu, t.sk. arhivēšanas, pasta un e-pasta pakalpojumu sniedzējiem
 8. Dalībnieka tiesības
  1. Dalībniekam ir visas Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos tiesību aktos nostiprinātās tiesības, ieskaitot tiesības:
   1. Būt informētam par savu personas datu apstrādi
   2. Iepazīties ar saviem personas datiem un to, kā tie tiek apstrādāti
   3. Aņemt informāciju par to, no kādiem avotiem un kādi personas dati ir savākti un kādos nolūkos tie tiek apstrādāti
   4. Saņemt informāciju par to, kādiem datu saņēmējiem personas dati tiek sniegti un/vai tikuši sniegti
   5. Pieprasīt izlabot vai iznīcināt savus personas datus, vai apturēt savu personas datu apstrādes darbības, izņemot glabāšanu, ja tiek konstatēts, ka dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktus
   6. Nepiekrist savu personas datu apstrādei
 9. Komerciāli paziņojumi
  1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Balticom un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem Balticom veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Dalībnieka atsevišķo aktīvu piekrišanu
  2. Komerciālo paziņojumu veidi:
   1. Jaunumi IT nozares tendencē
   2. Īpašie individuālie paziņojumi
   3. Interesantas akcijas
   4. Lojalitātes programmas piedāvājumi
   5. Atlaižu iespējas
   6. Loterijas un izlozes piedāvājumi
   7. Ielūgumi/aicinājumi uz Balticom un/vai trešo pušu organizētājiem pasākumiem
  3. Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, Balticom var veikt arī, izmantojot automātiskas zvanīšanas iekārtas
  4. Dalībnieka dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma beigām). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
   1. Izdarot attiecīgu atzīmi Balticom mājaslapā, sadaļā “Mans Balticom”
   2. Nosūtot e-pastu uz adresi klients@balticom.lv
   3. Zvanot uz Balticom kontaktu centru 29333333
   4. Klātienē Balticom birojā (Straupes iela 5/k-3, Rīga, LV – 1073)
   5. Izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās
  5. Balticom pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz divām diennaktīm
  6. Jaunumu izsūtīšanai un analizēšanai Balticom izmanto drošu programmnodrošinājumu. Apliecinām, ka citām personām Jūsu dati netiks nodoti
 10. Pārējie noteikumi
  1. Ieceltā Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Vladimirs Buts, klients@balticom.lv vai Straupes iela 5/3, Rīga LV-1073, ar piezīmi “Datu aizsardzības speciālists”
  2. Politikas spēkā esamība un grozījumi
  3. Šī Politika Klientiem ir pieejama www.balticom.lv vai Balticom birojā Straupes iela 5/k3, Rīgā
  4. Balticom ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo Politiku saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, paziņojot Klientam par attiecīgajiem grozījumiem Balticom filiālēs, Balticom mājaslapā, pa pastu, e-pastā vai citā veidā, piemēram, plašsaziņas līdzekļos, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu stāšanās spēkā